बिपन्न नागरिक औषधि उपचार व्यवस्थापन समितिको निर्णयहरु